ග්‍රාම නිළධාරී වසම  තැපැල් කාර්යාලයේ නම  වර්ගය  සංකේතාංකය  දුරකථන අංකය
 725 කළුතර දකුණ ප්‍රධාන තැපැල් කාර්යාලය  ප්‍රධාන තැපැල් කාර්යාලය  12000  034 2222254
 700 මැස්ටිය මැස්ටිය  උප තැපැල් කාර්යාලය  උප තැපැල් කාර්යාලය    038 2232019
 706 මොරොන්තුඩුව උ. මොරොන්තුඩුව උප තැපැල් කාර්යාලය   උප තැපැල් කාර්යාලය 12564 038 - 4922783
         
         
         
         

News & Events

13
Aug2018
News

News

Public Requested to Identify Terrorist Suspects  ...

13
Aug2018
Blood Donation Programme

Blood Donation Programme

Blood donation programme - 29th March 2019...

Scroll To Top