ග්‍රාම නිළධාරී වසම  තැපැල් කාර්යාලයේ නම  වර්ගය  සංකේතාංකය  දුරකථන අංකය
 725 කළුතර දකුණ ප්‍රධාන තැපැල් කාර්යාලය  ප්‍රධාන තැපැල් කාර්යාලය  12000  034 2222254
 700 මැස්ටිය මැස්ටිය  උප තැපැල් කාර්යාලය  උප තැපැල් කාර්යාලය    038 2232019
 706 මොරොන්තුඩුව උ. මොරොන්තුඩුව උප තැපැල් කාර්යාලය   උප තැපැල් කාර්යාලය 12564 038 - 4922783
         
         
         
         

News & Events

13
Aug2018
covid 19

covid 19

කොරෝනා රෝගයෙන් ආරක්ෂා වීමට සෞඛ්‍ය උපදෙස් බලන්න  මෙතන...

Scroll To Top