සියළු ව්‍යාපෘති සාරාංශය - 2019

සියළු ව්‍යාපෘති ප්‍රගතිය - 2019

සපිරි ගමක් ජනතා සහභාගීත්ව ග්‍රාමීය සංවර්ධන වැඩසටහන - (2020.01.31 දිනට යෝජිත ව්‍යාපෘති)

ග්‍රාම නිලධාරි වසම ව්‍යාපෘති   යෝජනා  අනුමත මුදල  වර්ගය
700 මැස්ටිය නේචර් බීස් ඉඩමට පානීය ජලය ලබා දීම        500,000.00 ජල
700 මැස්ටිය ගෝල්ඩන් වීව් ඉඩමට අයත් මාර්ගය  සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
700 මැස්ටිය කුඩා මැස්ටිය හේන පාර තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
700 මැස්ටිය කන්ද උඩවත්ත ප්‍රියදර්ශනාරාමයට යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
701 මහගෝනදූව මහගෝනදූව වෙළඳ කුටි ඉදිකිරීම        500,000.00 වෙළඳ කුටි
701 මහගෝනදූව එල්ලන්තුඩුව වත්ත පාර බෝක්කුව පිළිසකර කර තාර දමා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
701 මහගෝනදූව

                1.විමලසේන හතුරුසිංහ මාවත - විමලසේන මහතාගේ හා හරින්ද්‍ර මහතාගේ නිවස දක්වා

ජලය ලබා ගැනීම                                                                                                                                    

       500,000.00 ජල
701 මහගෝනදූව 2.අඹගහතොට 2 වන පටුමඟට පානීය ජලය ලබාදීම   ජල
701 මහගෝනදූව 3.බෝගහවත්ත පාර (රන්තසිරි මහතාගේ නිවස සිට නලින්ද මහතාගේ නිවස) පානීය ජලය ලබාදිම   ජල
701 මහගෝනදූව 4.අළුබෝගහලන්ද පාරට පානීය ජලය ලබාදීම   ජල
701 මහගෝනදූව 5.අළුබෝගහලන්ද 2 වන පටුමඟට පානීය ජලය ලබාදීම   ජල
701 මහගෝනදූව

6.අඩගහතොට පාරේ දයානන්ද මහතාගේ හා තනූජ මහතාගේ නිවස පාර දක්වා  පානීය

ජලය ලබාදීම

  ජල
701 මහගෝනදූව කහවිටහේන (ටිකිරිරත්න මාවත)පාර තාර දැම්ම හා කාණු පද්ධතිය ඉදිකිරිම        500,000.00 මාර්ග
701 ඒ කුඩාගෝනදුව කුඩා ගෝනදූව අඔගස්පිටිය ප්‍රදේශයේ වෙළඳ කුටි ඉදි කිරීම        500,000.00 වෙළඳ කුටි
701 ඒ කුඩාගෝනදුව මහවෙල අශෝක මාලනී මහත්මියගේ නිවස දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
701 ඒ කුඩාගෝනදුව

නිලුපුල් උයන උදය මහතාගේ නිවසේ සිට ලලනි මහත්මියගේ නිවස දක්වා මාර්ගය

සංවර්ධනය කිරීම

       500,000.00 මාර්ග
701 ඒ කුඩාගෝනදුව

තෙල්වත්ත සිරිපාල මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය තිලකාවතී මහත්මියගේ නිවස

දක්වා සංවර්ධනය කිරීම

       500,000.00 මාර්ග
703 මැලෑගම උතුර ප්‍රියදර්ශනාරාම විහාරස්ථානයට පිවිසෙන ප්‍රධාන මාර්ගය තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
703 මැලෑගම උතුර කන්ද උඩ වත්තට පිවිසෙන මාර්ගයේ වැසි ජලය ක්‍රමවත්ව බැස යාමට නිසි කාණු පද්ධකියක් සකස් කිරීම        500,000.00 කාණු
703 මැලෑගම උතුර වට රවුම පාරේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
703 මැලෑගම උතුර සොහොනට පිවිසෙන මාර්ගය තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
703 ඒ හබරලගහලන්ද රතනසාර මාවත ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම(නිමාලි නිල්මිණි බේකරිය අසල)        500,000.00 මාර්ග
703 ඒ හබරලගහලන්ද එම් ඩී එල් වත්ත බුදු පිළිමය සිට ඉහල මාර්ගය කොටස සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
703 ඒ හබරලගහලන්ද ජයතිලකවත්ත අතුරු මාර්ගයේ සිට බැන්ඩිය වෙල දෙසට කාණු පද්ධතිය සැකසීම        500,000.00 කාණු
703 ඒ හබරලගහලන්ද ගුණතිලකවත්ත 2වන පටුමග අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
703 බී මැලෑගම දකුණ

වාද්දුව මොරොන්තුඩුව මාර්ගයේ සිට රණවිරු සිංහබාහු මාවත ඇතුළු ප්‍රවේශ වීමට ඇති

මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම

       500,000.00 මාර්ග
703 බී මැලෑගම දකුණ පන්සල දෙවන පටුමග ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
703 බී මැලෑගම දකුණ එගොඩ මැලෑගම අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
703 බී මැලෑගම දකුණ කැකුණගහ තුඩුව දෙවන පටුමග සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
705 මහරැක්ම ඉසුරු දිසි උයන 2 වන පටුමග සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
705 මහරැක්ම තිරිමානිගේ ඇල හරහා කෘෂි මාර්ගයේ  ඉතිරි කොටස  සංවර්ධනය කිරීම     1,000,000.00 මාර්ග
705 මහරැක්ම කුරුන්ද ප්‍රධාන මාර්ගයේ ප්‍රසාද් මහතාගේ නිවස අසල සිට කාණු පද්ධතිය ඉදිකිරීම        500,000.00 කාණු
705 ඒ මාවල දකුණ සේවා පියස හා ප්‍රජා ශාලාව වෙත ප්‍රවේශ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
705 ඒ මාවල දකුණ සපුමල් උයන රවුම් පාර සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
705 ඒ මාවල දකුණ මොරොන්තුඩුව අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
705 ඒ මාවල දකුණ මහගෙදරවත්ත තනි පොල් ගහවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
705 බී මාවල

වෙනිවැල්ගාල බෝධියාවත්තට හැරෙන ස්ථානයේ බෝක්කුව හා ජලය බැස යාම සඳහා

කාණුපද්ධතිය ඉදි කීරීම

       700,000.00 කාණු
705 බී මාවල

මිරීකදූව සිරිසේන මහතාගේ කොරටුව අසල සිට විදුලි කණු සහිත පෙදෙස පස් දමා

ගොඩකර මිරීකදූව මාර්ගය පුළුල් කිරිම

       700,000.00 මාර්ග
705 බී මාවල සිල්වරින් පාර්ක් දෙවන පටුමග සංවර්ධනය කිරීම        600,000.00 මාර්ග
706  මොරොන්තුඩුව උතුර මොරොන්තුඩුව - වාද්දුව මාර්ගයේ ශ්‍රී සත්බුදු විහාරය දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
706  මොරොන්තුඩුව උතුර නාලින්ද මහතාගේ නිවස අසලින් ඇති මාර්ගය ගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
706  මොරොන්තුඩුව උතුර ඩැනී රොද්‍රිගෝ මහතාගේ නිවස අසලින් ඇති දෙවන පටුමඟ තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
706  මොරොන්තුඩුව උතුර තොටුපලවත්ත හරස් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
706 ඒ නාන්දුව මහකැලේ වත්තට පානීය ජලය ලබා දීම        500,000.00 ජල
706 ඒ නාන්දුව පොල්හේන පන්සල පාරට පානීය ජලය ලබා දීම        500,000.00 ජල
706 ඒ නාන්දුව පඤ්ඤාසේකර මාවතේ 1වන අතුරු මාර්ගය කාණු පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 කාණු
706 ඒ නාන්දුව පොල්හේන පන්සල මාර්ගයේ 1 වන අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
706 බී මොරොන්තුඩුව දකුණ නිල්කෙත තරුණසේවා මාවතේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
706 බී මොරොන්තුඩුව දකුණ බටහේන 4 වන පටුමග පැති බැම්මක් ඉදි කිරීම        500,000.00 පැති බැම්ම
706 බී මොරොන්තුඩුව දකුණ චම්ලිපුර ප්‍රධාන පාරේ කාණු පද්ධතිය බෝක්කුව සමග සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 කාණු
706 බී මොරොන්තුඩුව දකුණ හරිත උයන ආරම්භයේ සිට නාමල් මහතාගේ නිවස දක්වා කාණු පද්ධතිය සැකසීම        500,000.00 කාණු
707 පොහද්දරමුල්ල- නැගෙනහිර හීන් ඇල සංවර්ධනය කිරීම     2,000,000.00 ඇල
707 ඒ පොහද්දරමුල්ල බටහිර වැල්ලබඩ  ප්‍රදේශයට පානීය ජලය ලබා දීම     1,000,000.00 ජල
707 ඒ පොහද්දරමුල්ල බටහිර වැසි ජලය බැස යාම සඳහා පාරට සමාන්තරව කාණු පද්ධතියක් ඉදිකිරීම     1,000,000.00 කාණු
708 පොතුපිටිය උතුර රංජිත් රූපසිංහ මාවතේ හරස් පාර සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
708 පොතුපිටිය උතුර වටරවුම් පාරේ 6 වන පටුමග සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
708 පොතුපිටිය උතුර වටරවුම් පාරේ 1වන පටුමග සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
708 පොතුපිටිය උතුර වටරවුම් පාරේ තරිදු මහතාගේ නිවස පාර සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
708 ඒපොතුපිටිය දකුණ ගල්කැටියාගොඩ කාණු පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම     1,000,000.00 කාණු
708 ඒපොතුපිටිය දකුණ 31 වත්ත පහල පාර කාණු පද්ධතිය ඉදි කිරිම     1,000,000.00 කාණු
708බී පොතුපිටිය නැගෙනහිර හීන් ඇල (හල්කඩයා ඇල ) දෙපස බැම්ම බැදීම හා ඇල සුද්ද කිරීම (අසීන්ත මහතාගේ නිවස අසල සිට නිරෝෂා මහත්මියගේ නිවස තෙක්)        500,000.00 ඇල
708බී පොතුපිටිය නැගෙනහිර රුවන්පුර පෙදෙස යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
708බී පොතුපිටිය නැගෙනහිර පැලවත්ත දුල්මා මනෝරි මහත්මියගේ නිවසට ඉදිරිපිට පාර සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
708බී පොතුපිටිය නැගෙනහිර කොරොස්දූව බෝගහ අසල පාලම් ඇදි සැකසීම.        500,000.00 පාලම්
708 සී පොතුපිටිය බටහිර සිද්ධාලේප හෝටලය අසල සිට දුම්රියපල දක්වා කාණු පද්ධතිය ඉදි කිරීම        500,000.00 කාණු
708 සී පොතුපිටිය බටහිර සුමනාවති මහත්මියගේ නිවස අසල පාර සංවර්ධනය කිරිම        500,000.00 මාර්ග
708 සී පොතුපිටිය බටහිර සමගි මාවතේ කාණු පද්ධතිය සකස් කර පාර සකස් කිරීම        500,000.00 කාණු
708 සී පොතුපිටිය බටහිර යසින්ත ඉන්දික මාවතේ මුල් කොවස සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
708ඩී මැද පොතුපිටිය රෝෂන් ගෝමස් මාවත තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
708ඩී මැද පොතුපිටිය රණවිරු මාවතේ පොදු ළිද පිළිසකර කිරීම        500,000.00 පොදු ලිඳ
708ඩී මැද පොතුපිටිය

පනාපිටිය පාරේ අතුරු මාර්ගයක් වන ගයාන් මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය

කොන්ක්‍රීට්

කර සංවර්ධනය කිරීම

       500,000.00 මාර්ග
708ඩී මැද පොතුපිටිය

පනාපිටිය පාරේ පොතුපිටිය මෝල අසල සිට ජයසේකර මහතාගේ

නිවස අසල දක්වා කාණු පද්ධතිය පිළිසකර කිරීම

       500,000.00 කාණු
709 කලපුගම අළුත් වත්ත සුනාමි නිවාස පාර සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
709කලපුගම කුරුදුවත්ත පාර සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
709 කලපුගම කොස් මැදේ සිරිල් මහතාගේ නිවස අසල පාර සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
709කලපුගම අළුත් වත්ත ක්‍රීඩා පිටියට යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
709 ඒ දෙල්දූව දෙල්දූව නාවින්න ගල්වේල්ල කෘෂි මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම        700,000.00 මාර්ග
709 ඒ දෙල්දූව

ශක්ති ප්‍රඩක්ට් වෙළදසැල ඉදිරිපිට සිට රම්‍යා මහත්මියගේ නිවස අසල දක්වා

පාර සංවර්ධනය කිරීම

       700,000.00 මාර්ග
709 ඒ දෙල්දූව ඉසුරු උයනපිවිසුම් මාර්ගයේ සිට සුජිත් මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම        600,000.00 මාර්ග
709 බී නුගගොඩ නුගගොඩවත්ත මාතෘ සායනය පවතින ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථාන
709 බී නුගගොඩ මානන්දූව වෙන්දේසිවත්ත රෝහිනි මහත්මියගේ නිවස අසල සිට මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම        500,000.00 මාර්ග
709 බී නුගගොඩ නුගගොඩ පනාපිටිය ඇල කණ්ඩිය අසල සිට නයිදූව මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
709 බී නුගගොඩ

පමුණුගමයාවත්ත 2 වන කොටස මාර්ගය (සමිර මහතාගේ නිවස අසල සිට ආතර්

මහතාගේ නිවස දක්වා)සංවර්ධනය කිරීම

       500,000.00 මාර්ග
709 සි කලපුගම බටහිර

දෙල්දුව එස්ටේටි මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම.(නිසංසලා පුෂ්පකුමාරි මහත්මියගේ

නිවසේ සිට ඉන්දික මෙන්ඩිස් මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය)

    1,000,000.00 මාර්ග
709 සි කලපුගම බටහිර

ශ්‍රීපුර මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම(මධුසංඛ පෙරේරා මහතාගේ නිවසේ

සිට තුංමං හන්දිය දක්වා මාර්ගය)

    1,000,000.00 මාර්ග
709 ඩී අරියගම අරියගම 6 වන පටුමග සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
709 ඩී අරියගම සුදත් නිශාන්ත මාවතේ ශීලා මහත්මියගේ නිවසට යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
709 ඩී අරියගම වැව පාර සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
709 ඩී අරියගම

පොකුණ අසල මාර්ගය වතුර බැස යාම සඳහා කාණු පද්ධතියක් සහ බෝක්කු

දමා සංවර්ධනය කිරීම

       500,000.00 කාණු
710 කුඩා වස්කඩුව උතුර

මහවත්ත ඩග්ලස් මහතාගේ නිවස අසල සිට සමගිපුර දක්වා භූගත කාණු

ද ඇතුළුව සංවර්ධනය කිරීම

       500,000.00 කාණු
710 කුඩා වස්කඩුව උතුර බණ්ඩාරගම වලව්වත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
710 කුඩා වස්කඩුව උතුර බණ්ඩාරගම පාරේ පදුමාරාම පන්සල පිටුසප අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
710 කුඩා වස්කඩුව උතුර පොකුණුවත්ත මාර්ගයේ අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
710 ඒ කුඩා වස්කඩුව දකුණ සංවර්ධන පාරේ 1 වන පටුමග සංවර්ධනය කිරිම.        500,000.00 මාර්ග
710 ඒ කුඩා වස්කඩුව දකුණ ශ්‍රි සුභුති ක්‍රිඩා පිටිය පිටුපස මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම.        500,000.00 මාර්ග
710 ඒ කුඩා වස්කඩුව දකුණ ශ්‍රි සුභුති මාවත 2 වන පටුමග සංවර්ධනය කිරිම.        500,000.00 මාර්ග
710 ඒ කුඩා වස්කඩුව දකුණ

වෙලේ පන්සල පාර තුන්මන් හන්දියේ සිට තුසිමන් මහතාගේ නිවස

දක්වා පැති කාණුව සංවර්ධනය කිරිම.

       500,000.00 කාණු
710 බී කුඩා වස්කඩුව බටහිර ධීවර ජනතාව වෙනුවෙන් ආර්ථක මධ්‍යස්ථානයක් ඉඳි කිරීම     2,000,000.00 ආර්ථීක මධ්‍යස්ථානයක්
710 සී කුඩා වස්කඩුව නැගෙනහිර ලිට්ල්ටන්වත්ත ආවාස මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
710 සී කුඩා වස්කඩුව නැගෙනහිර ලිට්ල්ටන්වත්ත කුරුදුවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
710 සී කුඩා වස්කඩුව නැගෙනහිර ලිට්ල්ටන්වත්ත ප්‍රජාශාලාව ලගින් ඇතුලට යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
710 සී කුඩා වස්කඩුව නැගෙනහිර ලිට්ල්ටන්වත්ත පොකුණ වටා තාප්පයත් බැද පොකුණ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම        500,000.00 පොකුණු
711 පනාපිටිය-දකුණ කළුගොඩ ග්‍රාමයේ කාණු පද්ධතිය සැකසීම පළමු අදියර        700,000.00 කාණු
711 පනාපිටිය-දකුණ කළුගොඩ ග්‍රාමයේ කාණු පද්ධතිය සැකසීම  දෙවන අදියර        700,000.00 කාණු
711 පනාපිටිය-දකුණ කළුගොඩ ප්‍රධාන මාර්ගයේ හා අතුරු මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස් සංවර්ධනය කිරීම        600,000.00 මාර්ග
711 ඒ රන්නුන්ගල

 ග්‍රාම සංවර්ධන මාවතේ 1 වන පටුමග සංවර්ධනය කිරිම(නිරු සැලෝන් සිට

සමන් මහතාගේ නිවස දක්වා)

       500,000.00 මාර්ග
711 ඒ රන්නුන්ගල

ප්‍රගතිමාවත 1 පටුමග (H. නන්දන මහතාගේ නිවස අසල සිට සමීර

හේවාරත්න මහතාගේ නිවස අසල දක්වා ) සංවර්ධනය කිරීම

       500,000.00 මාර්ග
711 ඒ රන්නුන්ගල

කළුතර හොරණ මාර්ගයේ දෙවෙනි කණුව මංසන්ධියේ සිට කළුතර දෙසට

පළමු හරස් මාර්ගය (දේවප්‍රිය ලී බඩු අලෙවිසල අසල සිට ඒ. කුමතේරිස්

මහතාගේ නිවස අසල දක්වා) සංවර්ධනය කිරීම

       500,000.00 මාර්ග
711 ඒ රන්නුන්ගල දහම් මාවතේ නළා ඇළ දක්වා දිවෙන පාණු පද්ධතිය සහ බෝක්කුව සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 කාණු
711 බී පනාපිටිය උතුර

කරදන පාරේ කොන්ක්‍රිට් කිරිම නතර කල තැන සිට කලපුගම හා

යාවෙන කොටස ගිනිපෙට්ටි පාලමක් දමා සංවර්ධනය කිරිම ‍

       500,000.00 පාලම්
711 බී පනාපිටිය උතුර ගැමුණු මාවතේ දන්දිරිස් මහතාගේ නිවසේ සිට ඇති බෑවුම හා පැති බැම්ම සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 පැති බැම්ම
711 බී පනාපිටිය උතුර කඡුවත්ත ප්‍රධාන පාරේ වමට ඇති පලමු පටුමග සංවර්ධනය කිරිම        500,000.00 මාර්ග
711 බී පනාපිටිය උතුර

ගැමුණු මාවතේ ලයනල් මහතාගේ නිවසට යන මාර්ගයේ කොන්ක්‍රීට් කර අවසන්

වූ තැන සිට ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම

       500,000.00 මාර්ග
711 සී උස්ගොඩැල්ල

උස්ගොඩැල්ල රන්නුන්ගල කොටසෙහි දයානන්ද මහතාගේ කඩය අසල සිට

රුවන් සංජීව මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම

       500,000.00 මාර්ග
711 සී උස්ගොඩැල්ල

මානන්දූව ඉසිපතන ආරාම මාර්ගය ප්‍රදීප් මහතාගේ නිවස අසල සිට

සංජීව මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම

       500,000.00 මාර්ග
711 සී උස්ගොඩැල්ල

උස්ගොඩැල්ල වත්ත නන්දසේන මහතාගේ  නිවස අසල සිට අවසානය

දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම

       500,000.00 මාර්ග
711 සී උස්ගොඩැල්ල

සූරියපුරවර මාග්‍රට් සෝමලතා මහත්මියගේ නිවස අසල සිට උපුල් කුමුදු

මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය හා අභිනවාරාම පන්සල පාර ඉතිරි කොටස හා

සුනාමි නිවාස පාර අවසන් කොටස සංවර්ධනය කිරීම

       500,000.00 මාර්ග
‍712 පරදුව

ඉළුක්ගොඩ මාර්ගය I ROAD මාර්ගයේ  සිට සෝමපාල මහතාගේ නිවස අසල

දක්වා වූ මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම

    1,000,000.00 මාර්ග
‍712 පරදුව

සරත්  මාවත වේල්ල අසල ගුණදාස මහතාගේ නිවස අසල සිට රංජිත් මහතාගේ

නිවස අසල දක්වා වූ මාර්ගය කොන්න්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම

    1,000,000.00 මාර්ග
713 දියගම

ගඟ පාරේ ප්‍රධාන පාරේ සිට ආරියදාස මහතාගේ නිවස දක්වා පාර

කොන්ක්‍රිට් කර සංවර්ධනය කිරීම

       500,000.00 මාර්ග
713 දියගම සිරියලතා මහත්මියගේ නිවස අසල සිට තොටුලප දක්වා පාර කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
713 දියගම

ධර්මදාස මහතාගේ ගාමන්ට් එක අසල සිට අනිල් මහතාගේ නිවස දක්වා පාර

කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම

       500,000.00 මාර්ග
713 දියගම

කළුතර හොරණ ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට මද්දේවෙල ඉඩම හරහා රංජි මහතාගේ

නිවසට යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම

       500,000.00 මාර්ග
713 ඒ දොඩම්මුල්ල වූෂන් මහතාගේ කඩේ අසල සිට කාංචනා මහත්මියගේ නිවස දක්වා පාර සංවර්ධනය කිරීම        700,000.00 මාර්ග
713 ඒ දොඩම්මුල්ල නිශාන්ත මහත්මියගේ නිවස අසල සිට චින්තක මහතාගේ නිවස දක්වා පාර සංවර්ධනය කිරීම        700,000.00 මාර්ග
713 ඒ දොඩම්මුල්ල පොදු ළිද පිරිසිදු කිරීම හා නවීකරණය කිරීම        600,000.00 ‍පොදු ලිඳ
714 මහ වස්කඩුව දකුණ

2වන පටුමග, ධීරානන්ද, මහවස්කඩුව, වස්කඩුවෙහි 2වන පටුමග පාරෙහි ඉතිරි

කොටසෙහි වැඩ නිම කිරීම 

       500,000.00 මාර්ග
714 මහ වස්කඩුව දකුණ රියල් ගාර්ඩ්න් මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම        500,000.00 මාර්ග
714 මහ වස්කඩුව දකුණ

වැසි ජලය ගලා බැසිම සඳහා කාණු පද්ධතිය සකස් කරවා ගැනීම (සපත්තු කාණුව

නාගස්හන්දිය අයිඩින් සිල්වා මාවත)

       500,000.00 කාණු
714 මහ වස්කඩුව දකුණ එම්. පත්මසිරි මහතාගේ නිවසට යන මහ වස්කඩුව වස්කඩුව මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම        500,000.00 මාර්ග
714 ඒ මහ වස්කඩුව-උතුර

සිරිල් මාවත කුමාර මහතාගේ නිවස අසලින් ඇති නන්දනී මහත්මියගේ නිවස

දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් දමා සංවර්ධනය කිරීම

       500,000.00 මාර්ග
714 ඒ මහ වස්කඩුව-උතුර ග්‍රේසන් සිල්වා මහතාගේ නිවසට යන පාර (රේල් ගේට්ටුව අසලින් ඇති පාර) සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
714 ඒ මහ වස්කඩුව-උතුර ගාලු පාරේ සිට නන්දසේන මහතාගේ නිවස දක්වා පාර සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
714 ඒ මහ වස්කඩුව-උතුර සිරිල් මාවත පූර්ණිමා මහත්මියගේ නිවස අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
715දෙදියවල කන්දකුරුදු වත්ත වාසුල මහතාගේ නිවස අසල සිට කාණු පද්ධතිය සැකසීම        500,000.00 මාර්ග
715දෙදියවල දෙදියවල පත්තනියාවත්ත නිවාස වලට යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
715දෙදියවල දෙදියවල මදුරුදූව මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
715දෙදියවල දෙදියවල හිටපු ග්‍රා.නිලධාරී මහත්මියගේ නිවස අසලින් වැටී ඇති මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
715 ඒ කපුහේන කපුහේන ප්‍රධාන පාර අසල සිට ළහිරු මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම        700,000.00 මාර්ග
715 ඒ කපුහේන

කපුහේන ප්‍රධාන පාර අසල නොයෙල් මහතාගේ නිවසේ සිට සුමිත් නන්දන

මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම

       600,000.00 මාර්ග
715 ඒ කපුහේන

කපුහේන ප්‍රධාන මාර්ගයේ පොකුණ අසල සිට රුප්පාගොඩ ඇල්බට් මහතාගේ

නිවස දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම සහ එම මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස

සංවර්ධනය කිරීම (ඇල්බට් මහතාගේ නිවස මායිමේ සිට ගංකන්ද ගොඩවත්ත

ප්‍රධාන මාර්ගයේ ප්‍රවේශය දක්වා)

       700,000.00 මාර්ග
716 උග්ගල්බඩ නැගෙනහිර අඩගහන ගල පාර පානිය ජල පහසුකම් ලබා දිම.        500,000.00 ජල
716 උග්ගල්බඩ නැගෙනහිර උග්ගල්බඩ මාහදූවේ ගම කාණු පද්ධතිය සැකසීම        500,000.00 කාණු
716 උග්ගල්බඩ නැගෙනහිර රත්නසිරි මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් දමා සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
716 උග්ගල්බඩ නැගෙනහිර ගෝනදුව කඩය ඉදිරිපිට මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කර සංවර්ධනය කිරිම        500,000.00 මාර්ග
716 ඒ උග්ගල්බඩ බටහිර ප්‍රජාශාලාව පිටුපස පැති බැම්ම හා ඒ වටා ආරක්ෂිත වැටක් ඉදිකිරීම        500,000.00 පැති බැම්ම
716 ඒ උග්ගල්බඩ බටහිර අහුපියන්නාව මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
716 ඒ උග්ගල්බඩ බටහිර උග්ගල්බඩ විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය ඉදිකිරීම        500,000.00 වැසිකිලි පද්ධති
716 ඒ උග්ගල්බඩ බටහිර රාජා මහතාගේ කඩේ අසල සිට විජිත මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
716 බී විජේරත්න වත්ත නැදුන්ගස්හේන වෙන්දේසිවත්ත 2 වන පටුමග සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
716 බී විජේරත්න වත්ත නැදුන්ගස්හේන කෝපියාවත්ත ගාමිණී මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
716 බී විජේරත්න වත්ත නැදුන්ගස්හේන සනත් මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
716 බී විජේරත්න වත්ත නැදුන්ගස්හේන වෙන්දේසිවත්ත  3 වන පටුමග සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
717 කළුතර උතුර

ගංගාරාම පන්සලට අසල ඇල මාර්ගය කැලිඩෝ වෙරළ දක්වා සුද්ධ කර

දෙපැත්තේ පැති බැම්ම බැද නෙට් එක දැමීම

    1,000,000.00 පැති බැම්ම
717 කළුතර උතුර නන්දසේන මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම     1,000,000.00 මාර්ග
717 ඒ දේශාස්ත්‍ර

විවේකාරාම පාර සහ ගැමුණු මාවත යා කරන කාණු පද්ධතියේ ඉතිරි කොටස සම්පූර්ණ

කිරීම (ගැමුණු මාවත සමන් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ නිවස අසල සිට වැව දක්වා)

       500,000.00 කාණු
717 ඒ දේශාස්ත්‍ර

විජේමාන්න මාවත අතුල මහතාගේ නිවස අසල සිට සුජිත් මහතාගේ නිවස දක්වා කාණු

පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම

       500,000.00 කාණු
717 ඒ දේශාස්ත්‍ර විදුලි බල මණ්ඩලය අසල සිට විවේකාරාම පාරේ ඇළ දක්වා කාණු පද්ධතිය සකස් කිරීම        500,000.00 කාණු
717 ඒ දේශාස්ත්‍ර පෞරාණික කන්දේ පන්සල සිට විවේකාරාම පාර ඇළ දක්වා කාණු පද්ධතිය සකස් කිරීම        500,000.00 කාණු
717 බී තොටුපල

දකුණ ශ්‍රී සුමංගල පාරේ සමාන්තර රේල් පාර අසල වජිරා මහත්මියගේ නිවස අසල සිට

සේපාල ඩයස් මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය පිළිසකර කිරීම

       700,000.00 මාර්ග
717 බී තොටුපල

ෆොන්සේකා මාර්ගයේ ආනනද මහතාගේ ගරාජය අසල සිට අයිරින් මහත්මියගේ නිවස

දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම

       700,000.00 මාර්ග
717 බී තොටුපල මහේන්ද්‍ර පෙරේරා මාවත තාර දමා  ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම        600,000.00 මාර්ග
717 සි විද්‍යාසාර බෝසිරිපුර ගෙවල් වටා ඇති කාණු පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කර කොන්ක්‍රීට් ලෑලි දැමීම     1,000,000.00 කාණු
717 සි විද්‍යාසාර රතුකුරුස නිවාස සංකීර්ණයේ කාණුවේ ඉතිරි වැඩ කොටස නිමකිරීම        500,000.00 කාණු
717 සි විද්‍යාසාර මාතෘ සායනය අවට  ඇති කාණු පද්ධතිය  සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 කාණු
717 ඩී දේශාස්ත්‍ර බටහිර කොට්ටම්බගහ වත්ත කාණුව සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 කාණු
717 ඩී දේශාස්ත්‍ර බටහිර නිගෝධාරාම පාර කාණුව ඉදි කිරීම        500,000.00 කාණු
717 ඩී දේශාස්ත්‍ර බටහිර ජැස්ටින් මහතාගේ නිවසට යන පාර සහ වැල්ලබඩ විවේකාරාම පාර සංවර්ධනය කිරිම        500,000.00 මාර්ග
717 ඩී දේශාස්ත්‍ර බටහිර අබෲ පාර (රේල් පාරට සමාන්තරව) කාණුව සකස් කිරිම        500,000.00 කාණු
718 ඒ ජාවත්ත

718 ඒ වසමේ ප්‍රදීප් කුමාර මහතාගේ නිවස අසල සිට ටී. අනුලාවතී මහත්මියගේ නිවස

දක්වා වූ මාර්ගයේ අනාරක්ෂිත පස් බැම්ම නෙට් එලා,ගල් අතුරා ශක්තිමත් බැම්මක් ඉදිකිරීම

       500,000.00 පැති බැම්ම
718 ඒ ජාවත්ත

බෝධිරුක්ඛාරාම විහාරස්ථානය අසල සිට ටී.රූබන් මහතාගේ නිවස දක්වා කොන්ක්‍රීට්

යොදා අලුත්වැඩියා කිරීම

       500,000.00 මාර්ග
718 ඒ ජාවත්ත

කහඋ‍ණේ ඇළ අසල මාර්ගයේ ඇළ ඉවුර වම්පස රූපසිරි මහතාගේ කඩය අසල සිට

ඔස්මන් මහතාගේ නිවස දක්වා පැති බැම්ම ඉදිකිරීම

       500,000.00 පැති බැම්ම
718 ඒ ජාවත්ත ජාවත්ත 03 වන පටුමඟ මාර්ගය පිළිසකර කිරීම        500,000.00 මාර්ග
718 එතනමඩල මිරිස්හේන හන්දියේ සිට මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
718 එතනමඩල පින්නගොඩවත්ත සම්පත් මහතාගේ නිවස පාර සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
718 එතනමඩල වලකඩවත්ත බුදුමැදුර අසල සිට ඉදිරියට සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
718 එතනමඩල මොරගහ කන්දවත්ත කහඋනේ ඇලේ පැති බැම්ම සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 පැති බැම්ම
718  බී.බොට්නික් වත්ත

එතනමඩල පාසල අසලින් ඇති බොට්නික්වත්ත මාර්ගය(බේකරිය අසල පාර)

සංවර්ධනය කිරීම

       500,000.00 මාර්ග
718  බී.බොට්නික් වත්ත

බොට්නික්වත්ත 6 වන පටුමඟෙහි තාර දමා ඇති කොටසේ නැවත තාර දමා සංවර්ධනය කර

ඉතිරි කොටස අලුතින් සංවර්ධනය කිරීම

       500,000.00 මාර්ග
718  බී.බොට්නික් වත්ත ජාවත්ත විලේගොඩ මාර්ගයේ ප්‍රියන්ත මහතාගේ කඩය අසල කාණු පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 කාණු
718  බී.බොට්නික් වත්ත රෝසවත්ත සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානයට පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථාන
718 සී විලේගොඩ උතුර

රෝසවත්ත 02 වන පටුමඟ සංවර්ධනය කිරීම හා විධිමත් කාණු පද්ධතියක් සකස් කිරීම

(අරුමප්පෙරුමාරච්චි මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය)

       500,000.00 කාණු
718 සී විලේගොඩ උතුර පුෂ්පාරාම විහාරය ඉදිරිපිට අතුරුමාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම හා විධිමත් කානු පද්ධතියක් සැකසීම(රුක්මණි මහත්මියගේ නිවස මාර්ගය)        500,000.00 කාණු
718 සී විලේගොඩ උතුර විලේගොඩ - ජාවත්ත මාර්ගයේ විධිමත් කාණු පද්ධතියක් සැකසීම        500,000.00 කාණු
718 සී විලේගොඩ උතුර පුෂ්පාරාම මාර්ගයේ සුගතපාල මහතාගේ නිවස අසල කාණු පද්ධතිය සකස් කිරීම        500,000.00 කාණු
718 ඩි මල්වත්ත සමෘද්ධි බැංකුව ඉදිරිපිට පාර ( දයාවතී මහත්මියගේ නිවස අසල සිට ඇලන් මහත්මියගේ නිවස දක්වා) සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
718 ඩි මල්වත්ත රණවිරු තුෂාර මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස (ගාමිණී සිල්වා මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට කොටස සහ ඉන්ද්‍රාවතී මහත්මියගේ නිවසේ සිට භූමිරත්න මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය)සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
718 ඩි මල්වත්ත කහඋණේ ඇළ අසල මාර්ගය වම් පැත්තේ ඇළ ඉවුර සඳහා පැති බැම්මක් ඉදිකිරිම (රූපසිරි මහතාගේ කඩය අසල සිට ඔස්මන් නිවස දක්වා)        500,000.00 පැති බැම්ම
718 ඩි මල්වත්ත 1 කණුව සිට රබර් වත්ත පාරේ අඳුරු ස්ථාන වල විදුලි බලය ලබා දිම.        500,000.00 විදුලිය
723 කිතුලාව කිතුලාව හරිත් මහතාගේ නිවස අසල සිට කපිල මහතාගේ නිවස දක්වා පාර සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
723 කිතුලාව කිතුලාව මිහිකතවත්ත නව ගම්මානටය යන මාර්ගයේ පැති කාණුව ඉදි කිරීම        500,000.00 කාණු
723 කිතුලාව කිතුලාව අළුත් ඉඩම ප්‍රධාන මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
723 කිතුලාව මිහිකතවත්ත නව ගම්මානයේ වටරවුම් පාරේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
723 ඒ අල්විස් වත්ත  අල්විස්වත්ත මංසන්ධියේ සිට ප්‍රධාන මාර්ගයේ  පැති කාණුව ඉදි කිරීම        500,000.00 කාණු
723 ඒ අල්විස් වත්ත 

අල්විස්වත්ත සදුන් උයන රොෂාන් මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉන්දික මහතාගේ නිවස

දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම

       500,000.00 මාර්ග
723 ඒ අල්විස් වත්ත  සදුන් උයන වතුර ටැංකිය පාර ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
723 ඒ අල්විස් වත්ත  ගල්කැටැයාව ගමගේසිරි මහතාගේ නිවස අසල සිට තුෂාර මහතාගේ නිවස අසල දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
723 බී ඉලුක්වත්ත තෝල්කවත්ත මාර්ගයේ කාණු පද්ධතිය සපත්තු කාණු පද්ධතියක් ලෙස සකස් කිරීම        500,000.00 කාණු
723 බී ඉලුක්වත්ත පැඟිරිමාන්න වත්ත පළමු පටුමඟ වටරවුම් පාර සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
723 බී ඉලුක්වත්ත කටුකිතුල්කන්ද මාර්ගයේ මනතුන්ග මහතාගේ නිවස අසල සිට රාජසිංහ මහතාගේ නිවස දක්වා හා රාජසිංහ මහතාගේ නිවස අසල සිට ගල් ළිඳ මාර්ගය දක්වා අඩි හතර මාර්ගය පඩිපෙළක් යෙදීම        500,000.00 මාර්ග
723 බී ඉලුක්වත්ත සිංහලයාගොඩ වත්ත උදයකුමාර මහතාගේ නිවස අසල සිට මල්ලිකා මහත්මියගේ නිවස දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම         500,000.00 මාර්ග
723 සි ගොඩපරගහහේන ගොඩපරගහහේන රෝයල් පාක්හි වටරවුම් පාරෙහි ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
723 සි ගොඩපරගහහේන ලින්ටන්වත්ත වට රවුම් පාර ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
723 සි ගොඩපරගහහේන ගොඩපරගහහේන පැරඩයිස් ගේට්හි 3 වන පටුමග සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
723 සි ගොඩපරගහහේන තැපැල් පෙට්ටිය අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
723ඩී විලේගොඩ දකුණ ශ්‍රී පද්මාරාම ප්‍රධාන මාර්ගය මාර ගස සිට ගෝමස් මහතාගේ නිවස දක්වා වූ කොටස කාණු පද්ධතිය සමඟ සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 කාණු
723ඩී විලේගොඩ දකුණ මූනමල්ගහ වත්ත පොදු ළිඳ අසල  සිට ප්‍රියන්ත මහතාගේ නිවස දක්වා වූ මාර්ගය (ආපදාවට ලක් වූ ) පැති බැම්මක් සහිතව සංවරිධනය කිරීම        500,000.00 පැති බැම්ම
723ඩී විලේගොඩ දකුණ තුන්වන පටු මග හරස් මාර්ගය දේවසිරි මහතාගේ නිවස අසල සිට පියදාස මහතාගේ නිවස දක්වා වූ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම         500,000.00 මාර්ග
723ඩී විලේගොඩ දකුණ තුන්වන අතුරු මාර්ගය ගාමිණි මහතාගේ නිවස අසල සිට චතුර මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
723 ඊ පලාතොට සුදත් කුලරත්න මහතාගේ නිවස අසලින් පටන්ගෙන බුදුපිළිමය දක්වා කාණු පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම        500,000.00 කාණු
723 ඊ පලාතොට චතුරිකා මහත්මියගේ නිවස අසල බෝක්කුව සහ කාණු පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම        500,000.00 කාණු
723 ඊ පලාතොට පලාතොට හීන් ඇල මාර්ගය දෙපස බැමි බැද ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම        500,000.00 පැති බැම්ම
723 ඊ පලාතොට මවුන්ට් ටෙරස් මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
723 එෆ් ‍තේක්ක වත්ත පන්විල ටෙරස් 2 වන අදියර ප්‍රධාන පාරේ වමට ඇති පලමු හරස් පාරේ 2 වන පටුමග සංවර්ධනය කිරිම.        600,000.00 මාර්ග
723 එෆ් ‍තේක්ක වත්ත පන්විල ටෙරස් 2 වන අදියර ප්‍රධාන පාරේ වමට ඇති පලමු හරස් පාරේ ඉතිරි වි ඇති කොටස් සංවර්ධනය කිරිම.(අමරතුංග මහතාගේ නිවස අසල සිට සුසන්ත මහතාගේ නිවස දක්වා)        700,000.00 මාර්ග
723 එෆ් ‍තේක්ක වත්ත පන්විල ටෙරස් 2 වන අදියර ප්‍රධාන පාරේ දකුණු පසට ඇති 3 වන හරස් පාරේ ඉතිරි වි ඇති කොටස් සංවර්ධනය කිරිම.        700,000.00 මාර්ග
725 කළුතර දකුණ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය අසල චම්ලි ගුණවර්ධන  පාර සංවර්ධනය කිරීම     1,000,000.00 මාර්ග
725 කළුතර දකුණ නගරසභා වත්තේ කාණු පද්ධතිය හා නල ළිඳක් සකස් කිරිම.        500,000.00 කාණු
725 කළුතර දකුණ පරණ පාර ආරම්භය සිට ඉෂාර ගුණතිලක මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම        500,000.00 වැසිකිලි පද්ධති
725 ඒ කළුතර දකුණ මුස්ලිම් මහා විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම     2,000,000.00 වැසිකිලි පද්ධති
725 බී ‍වේලාපුර සෙනවිරත්න පෙදෙස පොදු ළිඳ අසල සිට කාණු පද්ධතිය  සකසා බෝක්කුව හරහා දුම්මලමෝදර ඇල දක්වා කාණු පද්ධතිය සැකසීම        500,000.00 කාණු
725 බී ‍වේලාපුර ධර්මවිජය පිරිවෙන් පාරේ අංක 22 අජිත් මහතාගේ නිවස අසල සිට හන්හලුගේ වත්ත මැදින් කාණු පද්ධතිය සකස් කර කොන්ක්‍රීට් ලෑලි දැමීම        500,000.00 මාර්ග
725 බී ‍වේලාපුර ශ්‍රී සද්ධම්මවංශ මාවතේ සිප්සෙවන අසල සිට කාණු පද්ධති සැකසීම        500,000.00 කාණු
725 බී ‍වේලාපුර ධර්මවිජය පිරිවෙන් පාරේ කුමරිකන්දට පිවිසෙන මාර්ගයේ පඩිපෙළ දමා සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
727 මහවත්ත වික්‍රමසිංහ පෙදෙස ප්‍රධාන මාර්ගය කාණු පද්ධතිය සකස් කිරීම        500,000.00 කාණු
727 මහවත්ත දේවානන්ද විද්‍යාලයට විදුලිය,ජලය,වැසිකිළි පහසුකම් ලබා දීම        500,000.00 විදුලිය
727 මහවත්ත වික්‍රමසිංහ පෙදෙසේ කානු පද්ධතිය සහ ළිං දෙක ප්‍රතිසසංස්කරණය කිරීම        500,000.00 කාණු
727 මහවත්ත ඛෙත්තාරාම විහාරය අසල සිට ෆෙයාෆුඩ් බේකරිය දෙසට කාණුව ඉදි කිරීම        500,000.00 කාණු
727 ඒ ඇටවිල ඉසුරු උයන 3 සුනාමි නිවාස වලට යන පැති බැම්ම ඉදි කිරීම        500,000.00 පැති බැම්ම
727 ඒ ඇටවිල ඉසුරු උයන 1 මාවතේ දයාවතී මහත්මියගේ නිවස අසල සිට ක්වින්ටස් මහතාගේ නිවස අසල පාර සංවර්ධනය        500,000.00 මාර්ග
727 ඒ ඇටවිල ඉසුරු උයන 5 මාවත සංවර්ධනය කිරීම (උදය මහතාගේ නිවස අසල සිට  අවසානය දක්වා)        500,000.00 මාර්ග
727 ඒ ඇටවිල ඉසුරු උයන 6 වන මාවත සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
727 බී කුඩාහීනටියන්ගල අඹගහවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම      1,500,000.00 මාර්ග
727 බී කුඩාහීනටියන්ගල අඹගහවත්ත ඇළ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම         500,000.00 ඇල
727 සී කුරුදුවත්ත ධර්මාරාම පාරේ සුසිමාරාම පන්සල ඉදිරිපිට කරුණාවති මහත්මියගේ නිවස අසලින් ඇති කාණු පද්ධතිය සකස් කිරිම.        500,000.00 කාණු
727 සී කුරුදුවත්ත කලිල් පෙදෙස විමලසේන මහතාගේ නිවස අසලින් ඇති කාණු පද්ධතිය සකස් කිරිම.        500,000.00 කාණු
727 සී කුරුදුවත්ත තුසිතාරාම පාරේ අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම.        500,000.00 මාර්ග
727 සී කුරුදුවත්ත ධර්මාරාම පාරේ මාකස් මහතාගේ කඩය ඉදිරිපිට පාරේ කාණු පද්ධතිය සකස් කිරිම.        500,000.00 කාණු
727 ඩී මහහීනටියන්ගල සුවසේවා මාවතේ ගොඩේවත්ත ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම        700,000.00 මාර්ග
727 ඩී මහහීනටියන්ගල පොල්වත්ත පාර ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරිම        700,000.00 මාර්ග
727 ඩී මහහීනටියන්ගල සුවසේවා මාවත පළමුවන පටුමග සංවර්ධනය කිරීම        600,000.00 මාර්ග
727 ඊ අක්කරගොඩ කළුතර මුස්ලිම් බාලිකා මහා විද්‍යාලයේ නේවාසිකාගාර ගොඩනැඟිල්ලේ පලමු මහල සඳහා විදුලිය ලබා ගැනීම         500,000.00 විදුලිය
727 ඊ අක්කරගොඩ මුස්ලිම් පල්ලිය පාරේ බාරි හාජියාර් මහතාගේ නිවස අසල කාණුවේ සිට දුම්මලමෝදර ඇළ දක්වා කාණුව ඉදිකිරීම.        500,000.00 කාණු
727 ඊ අක්කරගොඩ යෝන් වීදියේ එම්.එස් ෆස්හුල්හක් මහතාගේ නිවස අසල සිට එම්.සහ්නුන් මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. අ        500,000.00 මාර්ග
727 ඊ අක්කරගොඩ යෝන් වීදියේ YMH උත්සව ශාලාව ඉදිරිපිට මාර්ගයේ ශාමිලා මහත්මියගේ නිවස අසල සිට අමීන් මහතාගේ වෙළඳසැල තෙක් සපත්තු කාණුවක් ඉදිකිරීම        500,000.00 කාණු
727 එෆ් වත්තමුල්ල නිම්තෙර අසපුව කෙටවිල පාර තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම(කරුණා මහතාගේ කඩය අසල සිට සුජීව මහතාගේ ඉඩම අසල දක්වා)        700,000.00 මාර්ග
727 එෆ් වත්තමුල්ල නිම්තෙර අසපුව 08 වැනි පටුමගෙහි ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම (විරාජ් මහතාගේ නිවස අසලින් පටන්ගෙන දයානන්ද මහතාගේ නිවස දක්වා)        700,000.00 මාර්ග
727 එෆ් වත්තමුල්ල N S D වත්ත විමලාවතී මහත්මියගේ නිවස අසල හිස් ඉඩම අසලින් පටන්ගෙන විපුල මහතාගේ නව නිවස හා විජයදාස මහතාගේ නිවස අසලින් අවසන් වන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම        600,000.00 මාර්ග
729 නාගොඩ දකුණ සුපර්සිටි මාර්ගයේ නිශාන්ත විජේගුණවර්ධන මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට සිට පී.ඩී.ශිරාන් තුසිත මහතාගේ නිවස දක්වා කොටස තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
729 නාගොඩ දකුණ ගුණතිලක වත්ත සුපේශලාරාම කොන්ක්‍රීට් දමා සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
729 නාගොඩ දකුණ විසල් දනව්ව මැද මාර්ගයේ රොෂාන් විජේවික්‍රම මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට සිට ඩබ්.කේ. ගලබඩ ආරච්චි මහතාගේ නිවස දක්වා කොටස තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
729 නාගොඩ දකුණ සෙත් සිරි උයන 1 වන පටුමග සංවර්ධනය කිරිම        500,000.00 මාර්ග
729 ඒ අලුබෝගහලන්ද ප්‍රගති මාවත අනුලා ගොඩැල්ලවත්ත මහත්මියගේ නිවසේ සිට කෙටවිලවත්ත බුදු පිළිමය අසලින් දකුණු පස මාර්ගය සංවර්ධනය        500,000.00 මාර්ග
729 ඒ අලුබෝගහලන්ද මාර්ෂල් වත්ත තුන්වන පටුමග සංවර්ධනය                                                                    පලමු කොටස චිත්‍රා චාන්දනි මහත්මියගේ නිවස ඉදිරිපස සිට ධර්මාමහත්මියගේ නිවස දක්වා -දෙවන කොටස දනේෂ් පෙරේරා මහතාගේ නිවස ඉදිරිපස සිට සිරිල්  මහතාගේ නිවස දක්වා     1,000,000.00 මාර්ග
729 ඒ අලුබෝගහලන්ද අළුබෝගහලන්ද ක්‍රිඩා පිටිය වටරවුම මාර්ගය ඩි.ඵ්.ඩ්.කිර්තිරත්න මහතාගේ නිවස අසල සිට ආර්.ඵචි.නිමල් මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය        500,000.00 මාර්ග
729 බී නාගොඩ බටහිර දහමි මාවතට හැරෙන ප්‍රධාන මාර්ගය දිගේ ගලා යන ජලය දහමි මාවතට ඇතුළු විම වැලැක්විමට පාර උස්සා බම්පර් එකක් බෝක්කුව සමග දැම්ම.        500,000.00 මාර්ග
729 බී නාගොඩ බටහිර 3 වන පටුමග වමිපස දිමේන්ද්‍ර මහතාගේ නිවස අසල සිට පුබුදු මහතාගේ නිවස දක්වා කාණුව ඉදිකිරිම.        500,000.00 කාණු
729 බී නාගොඩ බටහිර 4 වන පටුමග බෝධිය වත්ත 1 වන අතුරු මාර්ගය උපුල් මහතාගේ නිවස අසල සිට දකුණු පසට විජේසිරි මහතාගේ නිවස දක්වා කාණුව ඉදි කිරිම        500,000.00 කාණු
729 බී නාගොඩ බටහිර 6 වන පටුමග පොල්තෙල්  මෝල අසල සිට අනුර මහතාගේ නිවස අසල දක්වා දකුණු  පස කාණුව සැකසිම.        500,000.00 කාණු
729 සී පුලටර්න් මෙනේරිතැන්න ජයනන්දනාරාම විහාරස්ථානය අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
729 සී පුලටර්න් පුලර්ටන් යොවුන් රාජ්‍ය‍යේ ප්‍රධාන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
729 සී පුලටර්න් පුලර්ටන් පළවන පටුමග, තුන් වන පටුමග, ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම හා නාලනී මහත්මියගේ නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම        500,000.00 මාර්ග
729 සී පුලටර්න් මෙනේරිතැන්න පළවන පටුමග චමරි කඩේ ඉදිරිපිට ඇති රතු කුරුස නිවාස සංකීර්ණයට එක්වන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
729 ඩී ගල්ලස්ස කජුදූව වත්ත වසමේ විජිත මාවත ආරම්භයේ සිට පැතිබැම්මක් ඉදිකර මාර්ගය පුළුල් කර සංවර්ධනය කිරිම - පළමු අදියර     2,000,000.00 මාර්ග
729 ඊ කජුදූව වත්ත කජුදූව වත්ත වසමේ විජිත මාවත ආරම්භයේ සිට පැතිබැම්මක් ඉදිකර මාර්ගය පුළුල් කර සංවර්ධනය කිරිම - දෙවන අදියර     2,000,000.00 මාර්ග
729 එෆ් උස්වත්ත හීනටියන්ගල ටවුන්වුඩ් නිවාස සංකීර්ණ මාර්ගයේ හේමගිරි මහතාගේ නිවස අසල සිට බුදු පිළිමය දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම     1,500,000.00 මාර්ග
729 එෆ් උස්වත්ත උස්වත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
729 ජී රජවත්ත අළුත් කොටස චන්ද්‍රා ජයලත් මහත්මියගේ නිවස අසල මාර්ගයේ සපත්තු කාණුවක් ඉදි කිරීම        500,000.00 කාණු
729 ජී රජවත්ත අළුත් කොටස රණවිරු ජයලත් මාවත බෝක්කුවක් යොදා කාණුව ඉදි කිරීම        500,000.00 කාණු
729 ජී රජවත්ත අළුත් කොටස උපාලි මාතරආරච්චි මහතාගේ නිවසට යන කාණුව ඉදිකිරීම        500,000.00 කාණු
729 ජී රජවත්ත අළුත් කොටස අළුත් කොටස ප්‍රධාන මාර්ගයේ දොලේ කඩේ දක්වා කාණුව ඉදි කිරීම        500,000.00 කාණු
729 එච් රජවත්ත පරණ කොටස සම්පත් උදයකුමාර මාවතේ කාණුව ආරම්භයේ සිට සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 කාණු
729 එච් රජවත්ත පරණ කොටස රණවිරු ජයන්ත කුසුම්සිරි මාවතේ ප්‍රජාවට පානීය ජලය ලබාදීම        500,000.00 ජල
729 එච් රජවත්ත පරණ කොටස ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාල මාවතේ කාණුව සහ පැතිබැම්ම සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 පැති බැම්ම
729 එච් රජවත්ත පරණ කොටස පොකුණ අසල කාණුවේ පැතිබැම්ම සහ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
729 අයි.වෙනිවැල්කැටිය  ගුණතිලක වත්ත අංක 1 කොටසට යන මාර්ගයේ ගාමිණී වන්නිආරච්චි මහතාගේ නිවස අසල සිට සුනිල් මහතාගේ නිවස දක්වා කොටස සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
729 අයි.වෙනිවැල්කැටිය වෙනිවැල්කැටිය ප්‍රධාන මාර්ගයේ එස්.ඒ.කරුණාරත්න මහතාගේ නිවස දක්වා දිවෙන අතුරු මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය කිරිම         500,000.00 මාර්ග
729 අයි.වෙනිවැල්කැටිය නිලසෙවණ  කාර්යාලයට යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
729 අයි.වෙනිවැල්කැටිය වෙනිවැල්කැටිය කාර්යාලයට පිවිසෙන ප්‍රධාන මාර්ගයේ අවසාන කොටස සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
730වෙට්ටුමකඩ ෂෙයික් නූර්දීන් පාරේ කාණු පද්ධතිය සැකසීම        700,000.00 කාණු
730වෙට්ටුමකඩ බිලාල් හෝටලය අසල මාර්ගයේ කාණුව සංවර්ධනය කිරීම        700,000.00 කාණු
730වෙට්ටුමකඩ වෛද්‍ය මිසායා මහත්මියගේ නිවසට යන පාරේ කාණුව ඉදි කිරීම        600,000.00 කාණු
730 ඒ  කලපුව කටුකුරුන්ද දුම්රියපල ඉදිරිපිට පාර හර්බට් ජයවීර මහතාගේ නිවසේ සිට කොස් ගස දක්වා  සංවර්ධනය කිරීම     1,000,000.00 මාර්ග
730 ඒ  කලපුව නරිපාලම පාර   කොටසක් සංවර්ධනය කිරීම     1,000,000.00 මාර්ග
730 බි කටුකුරුන්ද ප්‍රිස්කා සිනමාහල ළඟ ත්‍රීරෝද රථගාල ළඟ (ගාළු පාර) අසල සිට සිසිලින් මහත්මියගේ නිවස දක්වා තාර දැමීම        500,000.00 මාර්ග
730 බි කටුකුරුන්ද රේන්ජස් පිට්ටනි පාර තාර දැමීම        500,000.00 මාර්ග
730 බි කටුකුරුන්ද පොළ භූමියට පොදු වැසිකිලියක් ලබාගැනීම        500,000.00 වැසිකිලි පද්ධති
730 බි කටුකුරුන්ද ප්‍රිස්කා සිනමාව අසල පොළ භූමිය කුටි වෙන්කොට සකස් කරදීම        500,000.00 ‍සති පොළ
731 කලමුල්ල උතුර දිල්රුක්ෂි මහත්මියගේ නිවස අසල සිට දිලන්ති මහත්මියගේ  නිවස දක්වා පාර සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
731 කලමුල්ල උතුර සැම්සන් මහතාගේ නිවස අසල සිය රේණුකා මහත්මිය‍ගේ නිවස දක්වා සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
731 කලමුල්ල උතුර විජේසේන මහතාගේ නිවස අසල සිට අමරතුංග මහතාගේ නිවස දක්වා සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
731 කලමුල්ල උතුර ශාන්ත අන්තෝනි මාවතේ සිට අජිත් මහතාගේ නිවස දක්වා සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
731ඒ කලමුල්ල දකුණ කන්‍යාරාම පාරේ සිට දිලිනි වඩුගේ වෛද්‍යවරියගේ නිවස දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය        500,000.00 මාර්ග
731ඒ කලමුල්ල දකුණ කන්‍යාරාම මාවතේ සිට නිර්මලා මහත්මියගේ නිවස දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය        500,000.00 මාර්ග
731ඒ කලමුල්ල දකුණ ගාළු පාරේ සිට ප්‍රදිප් කුමාරගේ නිවස දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය        500,000.00 මාර්ග
731ඒ කලමුල්ල දකුණ ඡේසු බිලිදු පල්ලිය පිටුපස සිට සුඡාතා මහත්මියගේ නිවස දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය        500,000.00 මාර්ග
731 බී කලමුල්ල නැගෙනහිර ජයවර්ධනාරාම පාරේ සිට කම්මල දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
731 බී කලමුල්ල නැගෙනහිර ගාළු පාරේ සිට රත්නසිරි මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
731 බී කලමුල්ල නැගෙනහිර ආතර් ගුණතිලක මාවතේ සිට මාර්ක් ශ්‍රී නිවස දක්වා සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
731 බී කලමුල්ල නැගෙනහිර දෙනියවත්ත පාරේ සිට රීටා මහත්මියගේ නිවස දක්වා පාර සංවර්ධනය කිරීම        500,000.00 මාර්ග
732 ඈතගම නැගෙනහිර නාලක ටයර් කඩය පිටුපස මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම     1,000,000.00 මාර්ග
732 ඈතගම නැගෙනහිර ගුවන්ගම චමින්ද මහතාගේ නිවස පාර සංවර්ධනය        500,000.00 මාර්ග
732 ඈතගම නැගෙනහිර ගුවන්ගම එඩින් මහතාගේ නිවස පාර සංවර්ධනය        500,000.00 මාර්ග
732 ඒ ඈතගම,බටහිර ජනප්‍රබෝධ මාවතේ සිට ගාළු පාර දක්වා කාණු පද්ධතිය සැකසීම     1,000,000.00 කාණු
732 ඒ ඈතගම,බටහිර ධර්මෝදය මාවතේ පළමු අතුරු මාර්ගය(මෛත්‍රි මාවත) සංවර්ධනය     1,000,000.00 මාර්ග
එකතුව      174,000,000.00  

News & Events

13
අගෝ2018
covid 19

covid 19

කොරෝනා රෝගයෙන් ආරක්ෂා වීමට සෞඛ්‍ය උපදෙස් බලන්න  මෙතන...

Scroll To Top